Wil Je Dromen Met Jozef?

Harvest of Asher Congregation | Akko, Israel


Jacob werkte veertien jaar om te trouwen met zijn geliefde Rachel. Toen, na vele jaren van hun huwelijk, bleek ze onvruchtbaar te zijn. Uiteindelijk schonk Rachel het leven aan een zoon, Jozef, en hij werd het lievelingskind van Jacob.


Toen Jozef profetische dromen kreeg over het hebben van autoriteit over zijn broers en die onmiddellijk aan zijn familie vertelde, kun je je voorstellen dat zij minder opgewonden waren. Zijn broers waren al jaloers en zijn arrogante houding maakte ze nog kwader. Zijn vader werd ook boos en toch “hield hij de zaak in gedachten”, zich afvragend wat de dromen van Jozef zouden voorspellen. (Genesis 37:11).


Als een droom of visioen echt van God komt, zal hij tenslotte uitkomen, ook al zal God toestaan dat er andere dingen gebeuren in de tussentijd. In Spreuken 29:18 staat dat we visioenen nodig hebben om niet losgeslagen te raken, “om niet gek te worden”, zoals staat in modern Hebreeuws. God stuurt dromen en visioenen in verschillende vormen en door verschillende mensen en omstandigheden – vooral door goddelijke openbaring van Gods Woord. Dromen en visioenen zijn niet beperkt voor een selecte enkeling. Ze zijn bedoeld richting te geven en ons te leiden naar Gods plan en doel.

Wij, als gelovigen, hebben een visioen nodig, een aanwijzing en een hoger doel voor onszelf en degenen om ons heen. We zien in Filippenzen 3:14 hoe we, zelfs door beproevingen heen, geroepen zijn te jagen naar het doel: de prijs van de roeping van God. De gelovigen in de eerste eeuw leefden onder de onderdrukkende heersers van Rome. Ondanks deze omstandigheden waren ze in staat hun ogen op Yeshua gericht te houden, omdat zij vasthielden aan de beloften die Hij hun gegeven had.


Wat zijn de dromen en visioenen die we van God ontvangen hebben en hoe kunnen we werken in overeenstemming ermee in ons dagelijks leven? We zijn geroepen om doeners van het Woord te zijn, om een verandering te brengen in onze samenleving. We moeten alert blijven en klaar omdat de vijand zal proberen onze focus af te halen van Gods doel. Schuif afleidingen terzijde en ren naar de prijs!


Terug naar Jozef, de geliefde zoon. Zoals hij zijn ook wij enorm geliefd. Hoewel, niet zoals de jonge Jozef was, moeten we altijd handelen in nederigheid, geleid door de Heilige Geest. Wees ook voorzichtig niet te profeteren vanuit persoonlijke gedachten en verlangens, maar door de leiding van de Heilige Geest en het Woord van God (Jeremia 23:16). God zal ons leiden door Zijn Woord en door visioenen en dromen. Wees niet ontmoedigd of verward als God je iets laat zien en het duurt lang eer het gebeurt. Houd het dicht bij je hart. Wees geduldig en gelovig, en de dag zal komen dat de woorden die je ontvangen hebt realiteit zullen worden.

God heeft zoveel dat Hij wil delen met ons allemaal! Dus laten we voorwaarts gaan met een hart dat volkomen onderworpen is aan Zijn leiding en met deze bemoedigende teksten in gedachten:

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29:11)


Jaag naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14)

4 views

Recent Posts

See All