Zuivere MotievenZuivere motieven zijn belangrijk in het koninkrijk van God. God wil mensen in de komende wereld wier hart oprecht is. Daarom wordt Hij genoemd Bochen Levavot, “tester van de harten.”


I Kronieken 28:9


De Heer doorzoekt alle harten en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Veel mensen denken dat ze de Heer dienen met de juiste motieven, terwijl ze eigenlijk verborgen, zichzelf dienende motieven hebben die verborgen blijven.


Spreuken 16:2


Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de geesten.

Als een mens wedergeboren is, is de basis van de motivatie van zijn hart veranderd. Vanaf die tijd is zijn primaire geestelijke instinct juist. Toch, zelfs dan, zijn er lagen van subtiel egocentrische motieven die gecorrigeerd moeten worden. Dat kun je zien als het proces van heiliging. Helaas doen veel mensen die vandaag proberen de Heer te dienen, zelfs in voltijd bediening, dit met deels verkeerde motieven.


De Bergrede gaat over het universele fenomeen dat de daden van een mens goed lijken aan de buitenkant, maar de motivaties van zijn hart kunnen verkeerd zijn. Zelfs prijzenswaardige daden als geld geven aan de armen of bidden en vasten kan als motief hebben de wil dat andere mensen denken dat je geestelijk bent. Dat is hypocriet.


De wet van Mozes definieert voor ons wat juiste daden zijn. En dat zijn de juiste daden. Hoewel, de Heer wil niet alleen juiste daden, maar juiste motieven. Daar komt het kruis ten tonele. Toen Adam en Eva zondigden in de Hof van Eden, werden ze beïnvloed door lust en trots. Daarom moet iedere daad die goed is voor God gezuiverd zijn van lust en trots.

Trots maakt een mens blind voor geestelijke waarheid (Matth. 11) en lust bedriegt iemand over morele waarden (Efeze 4). De wet heeft te maken met juiste daden, en het kruis gaat over de juiste motieven. Voor iedere daad die rechtvaardig voor God moet zijn moet er een element van dood aan zichzelf in zijn.


De dood en opstanding van Yeshua (Jezus) is het meesterpatroon voor alle rechtvaardige daden. Het kruis is de ingang voor de wereld; het is een zeef om verkeerde motieven te filteren; en het is de test waardoor ons leven geoordeeld zal worden.


I Korinthe 4:5


Als de Heere komt zal Hij ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Daarom, juiste motieven zijn een deel van ons oordeel in de komende wereld. Die schijnbaar goede daden in dit leven die voortkwamen uit egoïstische motieven zullen niet beloond worden. Maar de daden voortkomend uit zuivere motieven wel. Soms maakt het me bang als ik denk hoeveel er gedaan wordt in het leiderschap van de bediening vanuit zelf rechtvaardigende motieven.


In Israël hebben we hier een speciaal probleem mee. Omdat het het “heilige land” is, is er een zekere aantrekkingskracht om hier te dienen. Vanwege de geestelijke oorlog die hiermee gepaard gaat, is het moeilijk om vrucht te dragen. Dit is misschien wel het enige land ter wereld waar meer “dienaren” zijn dan “gelovigen”. Wat hier gebeurt in de bediening wordt gefotografeerd, gepubliceerd, overdreven en vervolgens ook gebruikt voor fundraising.

Natuurlijk is dit niet een probleem voor Israël, maar een uitdaging voor degenen “in de bediening” overal ter wereld. God help ons.

I Thessalonicenzen 2:3-5


Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft.


Lees dat nog eens. We moeten dienen vanuit zuivere motieven. We zouden moeten preken op een manier die niet probeert mensen te behagen op een humanistische manier. We moeten onze keuze in de bediening niet gebaseerd laten zijn of we er geld uit kunnen halen.

Sommige voorgangers vertellen de mensen dat ze zich moeten onderwerpen aan de plaatselijke gemeente, niet om de mensen te stichten maar om het aantal gemeenteleden te vergroten. Ze leren de mensen tienden geven, niet zozeer om het evangelie te verspreiden en de mensen te zegenen, maar om hun salaris te verhogen en in hun eigen behoeften te voorzien. Sommigen leren een theologie van genade zonder morele uitdaging. Dat produceert eenvoudig een subcultuur die een sensuele levenshouding rechtvaardigt in de naam van Christus. (Galaten 5:13) Sommige echtgenoten zeggen hun vrouw zich te onderwerpen, niet om ze te heiligen naar het beeld van Christus (Efeze 5), maar om ze te manipuleren hun lust tegemoet te komen. Soms bidden we zelfs met de verborgen motivatie onze eigen hartstochten te dienen (Jakobus 4:3)!

De enige opmerkelijke uitzondering voor juiste motieven is het evangelie delen met ongelovigen.


Filippenzen 1:18


Het belangrijke is dat Christus op allerlei wijze wordt verkondigd. Evangeliseren is een kwestie van leven en dood. Als een brandweerman iemand uit een vuur redt, dan maakt het niet uit of hij het doet uit de motivatie een macho te zijn. So What? Zorg dat de persoon gered wordt. Zelfs toen Yeshua degenen bestrafte die wonderen gedaan hadden in Zijn naam door valse motivatie (Matth. 7), had Hij het niet over het prediken van het evangelie.

Dit werkt ook andersom. Het evangelie delen met ongelovigen is een activiteit die neigt naar het hart rein houden. De reden dat veel leiders vandaag manipulatief en ik-gericht zijn is dat zij zich gedistantieerd hebben van het eenvoudige persoonlijke evangeliseren. Het wordt tijd voor sommigen om van de computer af te komen, uit de “leiders” vergaderingen, en teruggaan naar het spreken met ongelovigen over redding.


Ten slotte, zuiverheid van motieven is een centraal doel van het bestuderen van de Bijbel. “Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Hebreeën 4:12


We mediteren over de Schrift, niet zozeer om kennis te verkrijgen, maar om onze houding te veranderen. Onze godsdienstige “methode” is er een van het woord diep te laten doordringen, waarbij het onzuivere motieven wegneemt. Het is een dagelijkse “bewerking” die de motieven van ons hart corrigeert. We staan het woord van God toe onze innerlijke motieven te veranderen.

0 views

Recent Posts

See All